Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejCiałopalenieNoc Muzeów w KwidzyniePustułkowa Kamera

Wydarzenia / Wystawa Przyrodnicza w Muzeum w Kwidzynie. Przewodnik dydaktyczny

 

 

19 kwietnia w Muzeum w Kwidzynie miało miejsce spotkanie promujące najnowszą publikację edukacyjną dotyczącą naszej Wystawy Przyrodniczej. W spotkaniu wzięli udział m.in. Wiceyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, Burmistrz miasta Kwidzyna, Kierownik Muzeum w Kwidzynie, Prezes Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa z Kwidzyna, nauczyciele, edukatorzy z Parków Krajobrazowych oraz inni zaproszeni goście.

Na spotkaniu prezentowany był skrypt: "Wystawa Przyrodnicza w Muzeum w Kwidzynie. Przewodnik dydaktyczny" będący publikacją dedykowaną osobom zajmującym się edukacją dzieci i młodzieży w zakresie środowiskowym. Opis wystawy przyrodniczej oraz zbiór dostosowanych do niej scenariuszy ma pomóc w dydaktycznym wykorzystaniu ekspozycji kwidzyńskiego Muzeum.

W ramach spotkania odczyty wygłosili: Józef Popiel z Nadleśnictwa Kwidzyn, Maciej Rodziewicz - fotograf przyrody związany z Parkiem krajobrazowym Pojezierza Iławskiego, Janusz Kowalak ze Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, Adam Juźwiak z Działu Przyrody w Muzeum w Kwidzynie.
 

Osoby zainteresowane przejrzeniem lub otrzymaniem publikacji zachęcamy do kontaktu z Muzeum.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.