Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopalenieForma funkcja nowoczesnośćAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPrzyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Przewodnik dydaktyczny: Przyroda Polski Północnej

Będziemy chronić tylko to, co kochamy.
Będziemy kochać tylko to, co rozumiemy.
Będziemy rozumieć tylko to, co poznamy.

To hasło wygłosił Baba Dioum na Kongresie Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów, która odbyła się w New Dehli w 1968 roku.

Edukacja środowiskowa jest istotnym elementem procesu edukacji. Mając tego świadomość we współpracy ze Stowarzyszniem Eko-inicjatywa z Kwidzyna, Akademią Umiejętności Pedagogicznych z Kwidzyna oraz doświadczonym zespołem Pedagogów-Przyrodników Muzeum w Kwidzynie podjęło wysiłki mające na celu przygotowanie narzędzia dydaktycznego dla nauczycieli szkół okolicznych powiatów.

Kolekcja przyrodnicza gromadzona od lat 60-tych XX wieku w murach kwidzyńskiego zamku, w zamyśle zespołu autorskiego ma stać się pomocą dydaktyczną w procesie edukacyjnym.
Przewodnik będzie zawierał gotowe pomysły na lekcje prowadzone w oparciu o ekspozycje przyrodniczą wraz z przystępnym opisem środowisk i gatunków na niej prezentowanych.

Planowany termin zakończenia prac: marzec 2011.

Dla Autorów:

Schemat strony konspektu.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.