Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Wydarzenia / Muzeum Zamkowe w Malborku po raz trzeci uzyskało dotację na kontynuację Projektu Straty.

Muzeum Zamkowe w Malborku po raz trzeci uzyskało dotację na kontynuację Projektu Straty.

Muzeum Zamkowe w Malborku po raz trzeci uzyskało dotację na kontynuację Projektu Straty w ramach programu Badanie polskich strat wojennych zarządzanego przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oznacza to kolejny etap prac nad tworzeniem katalogu strat wojennych oraz zbiorów rozproszonych zamków w Malborku i Kwidzynie, a także rozbudową serwisu internetowego www.straty.zamek.malbork.pl

 

Tegoroczna edycja projektu realizowana pod nazwą Straty wojenne zamku w Malborku - opracowanie pozyskanego materiału. Etap I to kolejny, ogromny krok w badaniach proweniencyjnych zbiorów obu zamków.

 

Dlaczego tak ważny jest Projekt Straty? „Poszukiwania strat wojennych i zabytków rozproszonych po II wojnie światowej są bardzo trudne i czasochłonne. W prowadzonych badaniach trudno jest liczyć na szybki i spektakularny efekt. Dlatego tak ważna jest ich ciągłość. Dofinansowanie badań ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia nam olbrzymi komfort systematycznego prowadzenia badań, które w przypadku Malborka i Kwidzyna są prowadzone od 2018 r. Otrzymana kolejna, trzecia już dotacja, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni, to nie tylko pozytywna ocena złożonego wniosku, ale także dotychczasowych wyników badań prowadzonych przez grono pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku. To wyróżnienie dla nich, docenienie ich pracy, ale też olbrzymia motywacja dla nas wszystkich" - komentuje dr hab. Janusz Trupinda, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

O PROJEKCIE

 

Na początku 2018 roku Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, dr hab. Janusz Trupinda powołał zespół ds. strat wojennych. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie katalogu strat wojennych i zbiorów rozproszonych zamków w Malborku i Kwidzynie.

Zamek w Malborku, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli średniowiecza w Europie. Po dotkliwych zniszczeniach wojennych odbudowa trwa do dzisiaj, także w zakresie zbiorów i kolekcji. Zobaczcie wyjątkowy materiał video, który wyjaśnia na czym polegają prace naszego zespołu oraz dokumentuje rozmiar zniszczeń twierdzy malborskiej.

 

Dotychczas dzięki pozyskanym dotacjom z programu MKIDN Badanie polskich strat wojennych m.in. przeprowadzono szereg kwerend archiwalnych i muzealnych w kraju oraz zagranicą, dokonano transkrypcji i tłumaczeń materiałów archiwalnych pozyskanych w toku projektu. Namacalnym efektem prowadzonych działań są również dwie publikacje. Pierwsza z nich to materiały z konferencji zorganizowanej przez nasze muzeum w marcu 2019 roku pt. Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej, która skupiła polskie środowisko muzealne wokół zagadnień strat wojennych i zbiorów rozproszonych. Druga zaś to edycja niezwykle interesującego źródła do historii zbiorów zamku malborskiego.

 

Od 2018 roku funkcjonuje także serwis internetowy, który jest miejscem prezentacji działań związanych z realizacją projektu. Będzie on rozwijany również w roku 2021.

 

Zapraszamy do obejrzenia materiału video na temat Projektu Straty:

https://www.youtube.com/watch?v=a3OKy70nZ7U

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.