Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopaleniePustułkowa Kamera Noc Muzeów w KwidzyniePlebiscyt

Wydarzenia / Kokurs ornitologiczny: podsumowanie

Międzypowiatowy Konkurs ornitologiczny „Ptaki wokół nas” odbył się w okresie od października do grudnia 2010 roku. Był skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego.
Składał się z trzech etapów:

• eliminacji szkolnych zakończonych testem szkolnym; okres od 8.10 do 22.10.2010
• warsztatowy składający się z trzech spotkań w tym jednego terenowego; okres od 23.10 do 9.12.2010
• finałowego składającego się z etapu pisemnego i ustnego; dnia 10.12.2010

W etapie szkolnym wzięło udział w sumie 164 uczniów z jedenastu szkół obu powiatów.

Udział wzięły następujące szkoły:
1. Szkoła Podstawowa w Bruku
2. Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem
3. SOSW Kwidzyn
4. Gimnazjum w Wandowie
5. Szkoła Podstawowa w Szropach
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kwidzynie
7. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kwidzynie
8. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kwidzynie
9. Szkoła Podstawowa w Straszewie
10. Szkoła Podstawowa w Rakowcu
11. Szkoła Podstawowa w Cyganach

Test szkolny składający się z 20 pytań rozpoczął się we wszystkich biorących udział szkołach 22 października o godzinie 12:00 i trwał 60 minut. Zakres osiąganych wyników punktowych - od 5 do 19 pkt. Test sprawdzali nauczyciele przygotowujący uczniów w szkołach. Imiennie podpisane oryginały rozwiązanych testów zostały przesłane organizatorom konkursu.
Na podstawie wyników do kolejnego etapu zakwalifikowało się 30 uczniów po 15 z każdego z powiatów.
Grupa warsztatowa wzięła udział w trzech warsztatach mających na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat ptaków. Tematy poruszone na warsztatach to: pochodzenie ptaków, rozwój i przystosowanie do lotu, wędrówki, zagrożenia i ochrona ptaków oraz biologia 38 najpospolitszych gatunków ptaków. Dwa spotkania odbyły się w Muzeum w Kwidzynie. Trzecim była wyprawa terenowa do rezerwatu Mątowski Las, w trakcie uczestnicy w naturze obserwowali ptaki. Dodatkowym zadaniem dla wszystkich uczestników etapu warsztatowego było odbycie trzech samodzielnych wypraw „na ptaki” i udokumentowanie ich w dziennikach obserwacji.

Test finałowy konkursu obył się 10 grudnia 2010 o godzinie 10:00. Bardziej wymagający test niż w etapie szkolnym złożony był z 30 pytań. Zakres osiągniętych wyników to 7-22 pkt. Czterech uczestników o najwyższych notach weszło walczyło o pierwsze miejsce odpowiadając ustnie na pytania tematyczne.

Miejsca na konkursowym podium zajęli:
1. miejsce - Krzysztof Białkowski z Gimnazjum w Wandowie;
2. miejsce – Julia Wysocka ze Szkoły Podstawowej nr. 4 w Kwidzynie;
3. miejsce – Teresa Gutmańska ze Szkoły Podstawowej nr. 5 w Kwidzynie
4. miejsce – Klaudia Ładosz ze Szkoły Podstawowej w Straszewie


Główną nagroda w konkursie była dobrej klasy lornetka do ptasich obserwacji.
Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Organizatorami konkursu byli Stowarzyszenie Eko-inicjatywa oraz Dział Przyrody Muzeum w Kwidzynie.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.