logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Przyroda Polski PółnocnejZ kolekcji SierakowskichOtwarcie wystawy „ Wizerunki zamku i katedry w Kwidzynie od XVI do pocz. XXI wieku”Cenne zabytki - szyszak husarski i oficerski napierśnik na zamku w Kwidzynie

Godziny otwarcia / Ograniczenia w dostępności Muzeum

Wystawy i wnętrza Muzeum w Kwidzynie są dostępne we wszystkie niedziele i święta w standardowych godzinach z wyjątkiem  następujących dni:

 

1.01.2018 Nowy Rok dostępne tylko tereny zamkowe -wstęp bezpłatny
6.01.2018 Uroczystość Objawienia Pańskiego dostępne tylko tereny zamkowe -wstęp bezpłatny

31.03.2018 

Wielka Sobota

dostępne tylko tereny zamkowe -wstęp bezpłatny

1.04.2018 Wielkanoc Muzeum nieczynne
2.04.2018 II dzień Wielkanocy

Muzeum czynne w godz.10:00-15:00

31.05.2018

Uroczystość Boże Ciało

dostępne tylko tereny zamkowe -wstęp bezpłatny
1.11.2018 Wszystkich Świętych Muzeum nieczynne
11.11.2018 Narodowe Święto Niepodległości dostępne tylko tereny zamkowe-wstęp bezpłatny
24.12.2018 Wigilia Bożego Narodzenia dostępne tylko tereny zamkowe-wstęp bezpłatny
25.12.2018 Boże Narodzenie Muzeum nieczynne
26.12.2018 II Dzień Bożego Narodzenia Muzeum czynne w godz.10:00-15:00
31.12.2019 Sylwester dostępne tylko tereny zamkowe-wstęp bezpłatny
1.01.2019 Nowy rok dostępne tylko tereny zamkowe-wstęp bezpłatny

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.