Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera CiałopaleniePrzyroda Polski Północnej

REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W KWIDZYNIE

 

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W KWIDZYNIE
ODDZIAŁU MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU
 
Niniejszy regulamin zwiedzania (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Zamku w Kwidzynie, mieszczącego się przy ul. Katedralnej 1, 82-500 Kwidzyn, zwanego dalej „Muzeum”.
1.    Od dnia 04.06.2021 r. do odwołania ruch turystyczny będzie się odbywał od wtorku do niedzieli.  
2.    W poniedziałek Muzeum jest nieczynne.
3.    Wtorek jest dniem bezpłatnego zwiedzania w godz. 9.00-17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00). Tego dnia nie są pobierane opłaty za bilety wstępu, a jedynie pobierana jest opłata za audioprzewodnik w wysokości 6,00 zł.
4.    Od środy do niedzieli Muzeum jest otwarte w godz. 9:00-17:00. Ostatnie wejście o godz. 16:00. Obowiązują bilety wstępu:
              a)    bilet normalny z audioprzewodnikiem — 20,00 zł
              b)    bilet ulgowy z audioprzewodnikiem — 16,00 zł
              c)    bilet normalny— 14,00 zł
              d)    bilet ulgowy — 10,00 zł
              e)    dzieci do 7 lat wstęp bezpłatny
5.    Dostępny jest bilet wstępu „3 Zamki” upoważniający do zwiedzania trzech zamków w Malborku, Kwidzynie i Sztumie.
                  Bilet „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania od wtorku do
                   niedzieli Zamku w Malborku z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem,
                   Zamku w Kwidzynie z audioprzewodnikiem oraz Zamku w Sztumie bez
                   audioprzewodnika.
                   Muzeum Zamkowe w Malborku dostępne w godz. 9.00-19.00 (ostatnie wejście o
                   godz.17.00), Zamek w Kwidzynie dostępny w godz. 9.00-17.00 (ostatnie wejście
                   o godz.16.00), Zamek w Sztumie dostępny w godz. 9.00-17.00 (ostatnie wejście                
                   o godz.16.00)
             Koszt biletu „3 Zamki” wynosi:
              a)    bilet normalny – 80,00 zł
              b)    bilet ulgowy – 55,00 zł
 
6.    Bilety wstępu do nabycia w kasach biletowych oraz online. Uprzejmie prosimy o dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczymi.
7.    Dokumenty uprawniające do zakupu biletów zniżkowych prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem biletów.
8.    Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.  
9.    Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego wprowadza się ograniczenie ilości osób do 20, które jednocześnie mogą przebywać na terenie Muzeum.
10.    We wnętrzach obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przy użyciu maseczek.
                  Obowiązek ten dotyczy zarówno zwiedzających, jak i pracowników obsługi ruchu
                  turystycznego.
11.  W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa wymagane będzie  
                   okazanie stosownego dokumentu lub zaświadczenia lekarskiego.
12.  Obowiązkowe jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk, umieszczonych przez
                   organizatora na trasie zwiedzania.
13.  W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez
                   pracowników służb ochrony i pracowników Muzeum.
14.  Teren zamku jest chroniony i monitorowany. Każda osoba zwiedzająca Muzeum
                   proszona jest o stosowanie się do określonych zasad bezpieczeństwa.
15.  Na terenach zamkowych obowiązują następujące zakazy:
              a)    dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych,
              b)    wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu,
              c)    wnoszenia broni palnej,
              d)    wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
              e)    wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm (uwaga: przed wejściem na teren Muzeum uprawnione do tego służby mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż),
              f)    wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
              g)    palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
              h)    jedzenia i picia we wnętrzach i na wystawach,
               i)    zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
               j)    śmiecenie na terenach zamkowych.
16.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką
                   osoby dorosłej.
17. Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum. Jednak z powodu wąskich
                   i krętych korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym
                   stopniu utrudnione.
18.  Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp
                  do niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i
                  sprawności ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
19.  Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia, Muzeum
                 należy zwiedzać w odpowiednim obuwiu.
20. Na terenie Muzeum zwiedzający mają prawo wykonania fotografii pamiątkowych i
                filmów amatorskich.
21.  Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne            
                  dni okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i
                 umieszczone na stronie internetowej www.zamek.kwidzyn.pl
22.  W przypadku stwierdzonego zachorowania wśród pracowników Muzeum na Covid-   
                 19, Dyrektor Muzeum   Zamkowego w Malborku zastrzega sobie prawo do
                 natychmiastowego zamknięcia Muzeum. Osoby, które kupiły bilet wstępu do
                 Muzeum w tym terminie otrzymają pełny zwrot kosztów pisząc na adres            
                 techline@zamek.malbork.pl


Postanowienia końcowe:
1.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.kwidzyn.pl i w kasie Muzeum.
2.    Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
3.    Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum.
4.    Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.kwidzyn.pl oraz w kasach Muzeum.
5.    Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl oraz rezerwacja@zamek.malbork.pl
6.    Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.
7.    Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do odwołania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.